Algemene voorwaarden

Atelier Elizabeth Kledingreparatie
Lemelerberg 67
3825 CH  Amersfoort
K.V.K. 77240049

Artikel 1        Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Atelier Elizabeth:               Atelier Elizabeth Kledingreparatie, gevestigd in Amersfoort, die in deze Algemene Voorwaarden als Atelier Elizabeth Kledingreparatie zal worden aangeduid;

Wederpartij:                     Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.   

Artikel 2        Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer … en zullen door Atelier Elizabeth Kledingreparatie op verzoek worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.atelierelizabeth.nl.

2.2. Het accepteren van een aanbieding van Atelier Elizabeth Kledingreparatie dan wel het uitvaardigen van een opdracht aan Atelier Elizabeth Kledingreparatie houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen Atelier Elizabeth Kledingreparatie en de wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Atelier Elizabeth Kledingreparatie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Atelier Elizabeth Kledingreparatie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3        Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en Atelier Elizabeth Kledingreparatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de wederpartij door Atelier Elizabeth Kledingreparatie. Atelier Elizabeth Kledingreparatie is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Atelier Elizabeth Kledingreparatie dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de opdracht.

3.3. Atelier Elizabeth Kledingreparatie kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Atelier Elizabeth Kledingreparatie niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4        Maatkleding en verstelwerkzaamheden

4.1. Onder maatkleding wordt verstaan alle aangemeten, voor de wederpartij op maat gemaakte kleding.

4.2. Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.
 
4.3. Maatkleding wordt vervaardigd aan de hand van door Atelier Elizabeth Kledingreparatie opgenomen maten, alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.

4.4. Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door Atelier Elizabeth Kledingreparatie opgenomen maten of/alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.

4.5. De juistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan Atelier Elizabeth Kledingreparatie worden tegengeworpen.

4.6. Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door Atelier Elizabeth Kledingreparatie. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig.

4.7. Ook ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van Atelier Elizabeth Kledingreparatie.

Artikel 5        Voorschotten, prijzen en betalingen

5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf dan wel bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n): contant, per pin of per factuur. Aan de opdracht kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per pin geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Atelier Elizabeth kledingreparatie. Bij betaling per factuur wordt naast de kosten een betalingsrente in rekening gebracht. Bij betaling binnen 8 dagen mag deze rente in mindering worden gebracht. Bij betaling na 30 dagen vervalt per aangebroken maand een bedrag aan rente gelijk aan de op de factuur in rekening gebrachte rente. 

5.4. In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de wederpartij een voorschot. Het voorschot dient om de te maken kosten te dekken en wordt na het voltooien van de opdracht verrekend met het door de wederpartij verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen.

5.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Atelier Elizabeth Kledingreparatie.

Artikel 6        Verwerkingstijd, afhalen en bezorgen

6.1. Verwerkingstermijnen zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen.

6.2. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Atelier Elizabeth Kledingreparatie.

6.3. Ter verwerking aan Atelier Elizabeth Kledingreparatie geleverde kleding en materialen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van Atelier Elizabeth Kledingreparatie. Zonder afhaalbewijs is afhalen slechts mogelijk indien de wederpartij zich legitimeert, waarbij de naam en het adres op de opdrachtbon overeen dienen te komen.

6.4. Indien de wederpartij kiest voor bezorging, is Atelier Elizabeth Kledingreparatie gerechtigd om op het door de wederpartij opgegeven adres te bezorgen.

Artikel 7        Opdrachten en aansprakelijkheid

7.1. De wederpartij dient Atelier Elizabeth Kledingreparatie voorafgaande aan de opdracht op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij aangeleverde kleding en/of materialen.

7.2. Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en/of materialen die de wederpartij aan Atelier Elizabeth Kledingreparatie ter hand stelt, is Atelier Elizabeth Kledingreparatie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Atelier Elizabeth Kledingreparatie.

Artikel 8        Reclames

8.1. Onder reclame dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake de hoedanigheid van de geleverde zaken.

8.2. De wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.

8.3. De wederpartij heeft de verplichting om bij voltooiing van de opdracht te onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord.

8.4. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren.

8.5. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan Atelier Elizabeth Kledingreparatie kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclames uiterlijk binnen drie dagen aan Atelier Elizabeth Kledingreparatie kenbaar te zijn gemaakt.

8.6. De zaken waarop de reclame betrekking heeft dienen door de wederpartij voor Atelier Elizabeth Kledingreparatie ter beschikking te worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Atelier Elizabeth Kledingreparatie is het de wederpartij niet toegestaan de zaken, kleding en materialen waarop de reclame betrekking heeft aan Atelier Elizabeth Kledingreparatie te retourneren.

8.7. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Atelier Elizabeth Kledingreparatie uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat Atelier Elizabeth Kledingreparatie aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien niet is voldaan aan de in artikel 11a en 11b gestelde garantievoorwaarden.

Artikel 9        Aansprakelijkheid

9.1. Atelier Elizabeth Kledingreparatie is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

9.2. Atelier Elizabeth Kledingreparatie is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Atelier Elizabeth Kledingreparatie. Het recht op schadevergoeding door Atelier Elizabeth Kledingreparatie is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Atelier Elizabeth Kledingreparatie uitgesloten.

9.3. Atelier Elizabeth Kledingreparatie is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Atelier Elizabeth Kledingreparatie ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.

Artikel 10      Overmacht

10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Atelier Elizabeth Kledingreparatie in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de wederpartij schriftelijk mee te delen en zonder dat Atelier Elizabeth Kledingreparatie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Atelier Elizabeth Kledingreparatie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11      Garantie op materiaal

11.1. Atelier Elizabeth Kledingreparatiestaat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

11.2. Atelier Elizabeth Kledingreparatie verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering of afhaaldatum.

11.3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.

11.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.

11.5. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent Atelier Elizabeth Kledingreparatie geen garantieaanspraken.

Artikel 12      Garantie op verstelwerkzaamheden

12.1. Atelier Elizabeth Kledingreparatie staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

12.2. Atelier Elizabeth Kledingreparatie verleent garantie op de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden dan en alleen dan als aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:

 • Er is voldaan aan de was adviezen gegeven door de medewerkers van Atelier            Elizabeth Kledingreparatie, inzake het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.
 • De kleding of materialen zijn door een medewerker van Atelier Elizabeth Kledingreparatie afgespeld en de wederpartij gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de opdracht aan Atelier Elizabeth Kledingreparatie.
 • De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de wederpartij bij het
  afhalen, dan wel binnen 24 uur na het afhalen. En eventuele gebreken zijn binnen
  24 uur na het afhalen telefonisch of mondeling gemeld bij Atelier Elizabeth Kledingreparatie.
          

12.3. Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal Atelier Elizabeth Kledingreparatie kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van het eerder verrichtte verstelwerkzaamheden.

12.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien:

 • De wederpartij niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften.
 • De kleding of materialen niet door een medewerker van Atelier Elizabeth Kledingreparatie zijn afgespeld.
 • De wederpartij de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft
  gecontroleerd bij het ophalen, dan wel gepast binnen 24 uur na het afhalen en
  eventuele problemen binnen 24 uur na het afhalen telefonische of mondeling heeft
  gemeld bij Atelier Elizabeth Kledingreparatie.

12.5. Indien de garantie op verstelwerkzaamheden niet wordt erkend, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan de medewerkers van Atelier Elizabeth Kledingreparatie om voor verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen volgens de door Atelier Elizabeth Kledingreparatie gestelde prijzen, dan wel een beperkte korting te geven.

Artikel 13      Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Door Atelier Elizabeth Kledingreparatie gehanteerde handelsnamen, merktekens, merkaanduidingen, afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen zijn beschermd en mogen uitsluitend door Atelier Elizabeth Kledingreparatie of door haar aangegeven derden met de voor de partij geldende beperkingen worden gehanteerd.

13.2. Door Atelier Elizabeth Kledingreparatie aan wederpartij verstrekte afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen tekeningen, teksten, berekeningen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door de wederpartij aan derden ter beschikking worden gesteld of in licentie worden gegeven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atelier Elizabeth Kledingreparatie. Atelier Elizabeth Kledingreparatie behoudt zich de uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.

13.3. De wederpartij is nimmer gerechtigd om door Atelier Elizabeth Kledingreparatie op zaken aangebrachte merktekens, handelsnamen en dergelijke te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.

13.4. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van Euro 1.000,00 onverminderd het recht van Atelier Elizabeth Kledingreparatie tot het verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.

Artikel 14      Diversen

14.1. Indien de wederpartij aan Atelier Elizabeth Kledingreparatie opgave doet van een adres, is Atelier Elizabeth Kledingreparatiegerechtigd aan dat adres promotie en reclamemateriaal te verzenden, tenzij de wederpartij aan Atelier Elizabeth Kledingreparatieschriftelijk opgave doet dat de wederpartij deze niet wenst te ontvangen.

14.2. Atelier Elizabeth Kledingreparatie is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.

14.3. Wanneer door Atelier Elizabeth Kledingreparatie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Atelier Elizabeth Kledingreparatie deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 15      Geschillen

15.1. De rechter in de vestigingsplaats van Atelier Elizabeth Kledingreparatie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Atelier Elizabeth Kledingreparatie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16      Toepasselijk recht


16.1. Op elke overeenkomst tussen Atelier Elizabeth Kledingreparatie en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Atelier Elizabeth Kledingreparatie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Atelier Elizabeth Kledingreparatie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 17      Betreffende de Algemene Voorwaarden

17.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 17.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

No ACF gallery field data found
Copyright © 2020 Atelier Elizabeth
Website door: Webheld.nl